مجری طرح مدیریت تعالی  

    طرح مدیریت تعالی

    هنرستان نرگس یکی از 325 هنرستانی است که در شاخه فنی و حرفه ای وکاردانش کل کشوردر طرح تعالی مدیریت مدرسه درسال جاری می باشد. در شهر تهران به ازای هر منطقه یک هنرستان در طرح تعالی قرار گرفته است . هنرستان فنی و حرفه ای نرگس از منطقه 4 در این طرح  فعالیت می کند. درسال تحصیلی جاری5771مدرسه درمقاطع ابتدایی، متوسطه1و2، فنی و حرفه ای وکاردانش وعشایر تحت پوشش طرح تعالی مدیریت مدرسه قرارگرفتندکه طی برنامه4ساله تا پایان سال1397 جمعا30479مدرسه مشمول این برنامه خواهندشد.

    برنامه«تعالي مديريت مدرسه» سعي داردباتكيه برسندتحول بنيادين و نگاه تعالي بخش، مدرسه محور، مشاركت جووكيفيت مدار ضمن تمركزبرفرايندهاي مديريتي باتشخيص خطاهاو شكافهاي عملكردي، راههاي بهبود را شناسايي کند تاازاين طريق كيفيت مديريت مدرسه راارتقا بخشيده وافزايش بهره وري را ممكن سازد. 

   ازآنجاكه هرنهادياسازماني براي رشد وبهبودمستمربه يك الگو نيازمنداست برنامه«تعالي مديريت مدرسه» باالهام ازالگوی تعالي سازماني به منظوراجرادرسراسر كشورطراحي وتوليد شد.

   مدل تعالي، نوعي ساختار مديريتي است كه باتكيه براصول و مفاهيم اساسي وتوجّه به معيارهاي اصلي مديريت كيفيت جامع و سيستم خودارزيابي موجبات پيشرفت وبهسازي مدرسه رافراهم مي سازد.

درراستاي تحقق مأموريت آموزش و پرورش درزمینه كيفيت بخشي به مديريت مدارس وبر اساس مفاداسناد قانوني زيراين برنامه طراحي وتوليدشد:

    1- نقشه جامع علمي كشور
    2- قانون برنامه پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران
    3- سند تحول بنيادين آموزش و پرورش
    4- اهداف دوره هاي تحصيلي مصوّب شوراي عالي آموزش و پرورش
    5- آيين نامه اجرايي مدارس
    6- قانون احياي معاونت پرورشي 
     
 
نقشه سایت