دروس ارائه شده  
     دروس ارائه شده
     مبانی و کاربرد رایانه
     دین و زندگی ( 2 )
     دین و زندگی ( 3 )
     عربی 1/2
     عربی 2/2
     تربیت بدنی ( 2 )
     تربیت بدنی ( 3 )
     زبان فارسی ( 2 )
     ادبیات فارسی ( 2 )
     زبان خارجی ( 2 )
     جغرافیای عمومی و استان
     تاریخ معاصر ایران
     آمادگی دفاعی
     ریاضی ( 2 )
     کلیات اقتصاد
     اصول حسابداری ( 1 )
     مفاهیم و روشهای آماری ( 1 )
     امور عمومی و بازرگانی
     حسابداری عملی
     کاربرد رایانه در حسابداری
     مفاهیم و روشهای آماری ( 2 )
     سازمان و مدیریت
     ریاضیات امور مالی
     مکاتبات اداری
     اصول حسابداری ( 2 )
     حسابداری صنعتی مقدماتی
     حسابداری شرکتها ( مقدماتی )
     کارآموزی
     انضباط
---------------------------
     دروس تخصصی رنگ سبز
     دروس نهائی زیر خط دار 
 
 
     
 
معرفی و بارم بندی رشته حسابداری بازرگانی  
 
 

علم حسابداری با تمدن همزاد است و به اندازه ی تمدن بشری قدمت دارد. حسابداری همراه سایر دانشهای فنی در گذر زمان در پاسخ به نیازهای فزاینده و گوناگون بشری رشد و تکامل یافته است. حسابداری زبان تجارت است، زیرا اطلاعات مالی را به آگاهی دیگران می رساند. این زبان به منظور ثبت و تجزیه و تحلیل اطلاعات اقتصادی برای افراد، موسسات، سازمانهای دولتی و سایر نهادها مورد استفاده قرار می گیرد

 

برای توزیع صحیح منابع کمیاب مالی و استفاده از آنها، لازم است تصمیم گیریهایی مناسب بر مبنای قابل اعتماد صورت پذیرد، از این روی حسابداری نقش مهمی در سیستم اقتصادی و اجتماعی هر جامعه ایفا میکند. موضوع حسابداری ماهیت اقتصادی دارد و روش های آن خصلت آماری دارد. موضوع مشخصی که حسابداری با آن سروکار دارد قیمت پولی است. حسابداری رنگ و فام اخلاقی دارد، زیرا یافتن حقیقت و منعکس کردن آن بخشی از وظیفه اجتماعی حسابداری است و یکی از اصول حسابداری، رازداری میباشد.

بازار کار رشته حسابداری

  • مدیر مالی
  • معاون مالی
  • رئیس حسابداری شرکت
  • کارشناس حسابداری
  • حسابدار صنعتی
  • حسابدار مالی
  • حسابرس
  • کمک حسابدار
  • کمک حسابرس
  • سر ممیز مالی
 
 
برای دریافت فایل بارم بندی رشته حسابداری بازرگانی روی نام فایل کلیک کنید.baremhesab93.pdf
     
 
نقشه سایت